Ondernemen en de btw aangifte

Let op: deze website is niet meer actief en vervalt per 1 juli 2014. Alle informatie op de website is mogelijk verouderd.

 

Belastingplichtig voor de btw

De Wet op de Omzetbelasting bepaalt wanneer u een ondernemer bent en wanneer u verplicht bent een btw aangifte in te dienen. U bent een ondernemer voor de btw indien u zelfstandig een bedrijf uitoefent. Met bedrijf wordt bedoeld een beroep en de exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. U moet dus wel regelmatig inkomsten hebben uit uw bedrijf. Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting is voor de beoordeling of sprake is van een ondernemer van belang of u als ondernemer winst beoogt, voor de BTW is dit winstoogmerk niet van belang. Het kan dus voorkomen dat u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent en geen aangifte hoeft in te dienen voor uw ondernemerschap in de inkomstenbelastingsfeer, terwijl u wel ondernemer bent voor de btw en dus wel een btw aangifte moet indienen.

Leveringen & diensten

Een ondernemer kan leveringen verrichten of diensten verlenen. Uiteraard is een combinatie van deze prestaties mogelijk. Voor het juist indienen van uw btw aangifte is belangrijk dat u een duidelijk onderscheid maakt tussen deze 2 verschillende prestaties. Voor de plaats waar de levering heeft plaatsgevonden, kijkt de Belastingdienst naar de plaats waar de goederen zich bevinden op het moment dat de levering aanvangt. Voor de plaats van de dienst kijkt de Belastingdienst naar wie de afnemer is. Indien de afnemer een ondernemer is, dan is de plaats van dienst waar de ondernemer zich gevestigd heeft (b2b). Indien de afnemer een particulier is, dan is bepalend waar de dienstverrichter gevestigd is (b2c). Deze hoofdregels kennen uitzonderingen. Voor het indienen van een juiste btw aangifte moet u als ondernemer dus weten of u in Nederland dan wel in het buitenland btw verschuldigd bent.

Maatstaf van heffing & tarief

In uw btw aangifte dient u btw af te dragen over de vergoeding. De vergoeding is het totale bedrag dat u in rekening brengt voor de prestaties. De overeengekomen prijs tussen u en de koper dan wel afnemer geldt als maatstaf van heffing voor de btw. De maatstaf van heffing vormt de basis, vervolgens dient u het juiste btw tarief te hanteren. De hoofdregel is dat u 19% (per 1 oktober 21%) btw in rekening brengt. Daarnaast bestaat er een verlaagd tarief van 6% en ten slotte een nultarief. De leveringen en diensten die onder het verlaagde tarief vallen worden genoemd in tabel 1. De leveringen en diensten die onder het nultarief vallen worden genoemd in tabel 2. In uw btw aangifte geeft u de in rekening gebrachte btw aan, welke u vervolgens afdraagt aan de Belastingdienst.

Aftrek van voorbelasting

Het btw regime is neutraal ten aanzien van ondernemers. De wetgever heeft willen voorkomen dat u als ondernemer de lasten dient te dragen. Deze lasten dienen namelijk te vallen bij de eindverbruiker, vaak is dat de consument. In uw btw aangifte kunt u als ondernemer dan ook de btw die drukt op door u gemaakte kosten in beginsel volledig aftrekken. U draagt het verschil af tussen de door u in rekening gebrachte btw en de aan u in rekening gebrachte btw. Belangrijk is dat u weet welke type prestaties u verricht. Voor belaste prestaties bestaat immers recht op aftrek, voor vrijgestelde prestaties bestaat dit recht niet. Indien u als ondernemer zowel belaste als vrijgestelde prestaties verricht, dan dient u voor de algemene kosten een pro rata berekening te maken. Voor het percentage belaste prestaties heeft u dan alsnog recht op aftrek van voorbelasting.

De factuur en de administratieve verplichtingen

Ondernemers die belastingplichtig zijn voor de btw moeten voldoen aan tal van verplichtingen. Naast het juist en op tijd indienen van de btw aangifte, wordt ook van de ondernemer verwacht dat hij de facturen aan zijn klanten correct opmaakt en aan alle administratieve verplichtingen voldoet. De btw aangifte doet u per maand, kwartaal of jaar. Dit hangt af van de door u behaalde omzet. De factuur moet aan de zogeheten factuurvereisten voldoen en op tijd aan de klant zijn verstuurd. Op de factuur vermeldt u onder meer de datum van uitreiking, een opeenvolgend nummer, het btw-identificatienummer, de naam en het adres van u en de afnemer, de datum, een omschrijving van de levering of dienst, de vergoeding en het gehanteerde tarief en uiteraard het te betalen belastingbedrag. In sommige gevallen bestaat ook de mogelijkheid om versoepelde factuurvereisten te hanteren of zelfs elektronisch te factureren. Alle administratie dient u 7 jaar te bewaren. Indien het gegevens betreft over onroerende zaken, dient u de administratie zelfs 10 jaar te bewaren.

Zoek uw boekhouder en adviseur op btwaangifte.com

U als ondernemer kan uw kostbare tijd goed gebruiken. U wilt graag ondernemen en u heeft geen tijd om alle btw administratie en wetgeving bij te houden. Dit is logisch, aangezien btw een vak apart is. Aan de andere kant wilt u niet dat u door administratieve fouten geen recht meer hebt op aftrek van btw of erger: een fikse boete krijgen! Wij hebben voor u alle boekhouders en adviseurs op het gebied van btw bijeengebracht, zodat u snel de juiste persoon vindt voor al u btw zaken. Zij zorgen ervoor dat uw bedrijf voldoet aan alle door de wetgeving opgelegde eisen en voorwaarden. Daarnaast zullen zij het maximale voordeel uit uw btw administratie halen.

Ondernemen en de btw aangifte

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 oktober 2012